TÜZÜĞÜMÜZ

PDF İNDİR

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde. 1

Derneğin adı, Genel Galvanizciler Derneği (Kısa adı GALDER)olup Merkezi İstanbul Yeri ise, Hasanpaşa Kurbağalıdere caddesi NO:61/1 Saadet Han kat:3 Daire 12 Kadıköy / İSTANBUL ‘dur.

DERNEĞİN AMACI Madde. 2

Derneğin amacı, Türkiye’de ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, Sıcak Daldırma Galvaniz kaplama, kaplama yöntemlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ Madde. 3

Dernek, 2’nci maddede belirtilen amacın gerçekleşmesi için aşağıda açıklanan etkinliklerde bulunur.

a. Türkiye’de Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama imalatı yapan ve ayrıca birincil metal olarak çinko kullanarak galvaniz kaplama yapan kuruluşların genel sorunlarına çözüm bulmakta yardımcı olmak, çeşitli konularda danışmanlık hizmeti vermek,
b. Sektörün çevre bilincini geliştirmek, Proseslerinden kaynaklanan çevresel etkileri azaltmak, iyileştirmek, değerlendirmek, geri kazanım ve bertaraf konusunda ilgi yasa ve yönetmelikler çerçevesinde çözümler üretmek. İmalatçıların sorun ve çıkmazlarını ilgi kurum ve kuruluşlar nezdinde takip etmek ve kamuoyuna bilgi vermek,

c. Galvaniz kaplama imalatında kullanılan hammadde, yardımcı ve sarf malzemelerin standartlara uygun ve ekonomik olarak temin ve tedariki konusunda üyeleri adına kriter’ler oluşturmak, ilgi kurum ve kuruluşlar nezdinde görüşmeler yapmak ve satın alma anlaşmalarını yapmak.

d. Türkiye’de Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama prosesini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak amacı ile ulusal teknolojinin uluslararası düzeye çıkarılması için gerekli temel ve uygulamalı araştırmaları yapmak veya yapılmasını özendirmek, bu konuda bilgi alış- verişini sağlamak amacı ile ulusal ve uluslararası düzeyde kongreler, sempozyumlar düzenlemek, yayınlar yapmak ve yapılmasını özendirmek, bu maksatla Sıcak Daldırma Galvaniz kaplama konusunda Avrupa ve diğer dünya ülkelerindeki Benzer Dernek ve kuruluşlara, uluslararası bilimsel ve teknolojik nitelikli birlik ve derneklere mevzuat çerçevesinde üye olmak ve onların etkinliklerine katılmak.
e. Dernek Amacı doğrultusunda, sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
f. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
g. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
h. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

i. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
k. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

l. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
m. Dernek Amacının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

n. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
o. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak, ö. örneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

p. Mahkemeler tarafından istenilmesi durumunda, mahkemelere Sıcak Daldırma galvaniz kaplama ve diğer galvaniz kaplamalar konusunda uzman hakem ve bilirkişiler sağlamak,
r. Dernek Amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

s. Dernek amacı doğrultusunda, ödüller, burslar gibi özendirici etkinliklerde bulunmak, ş. Sıcak Daldırma Galvaniz kaplama konusunda sektörü, daha kaliteli üretime teşvik etmek, en üst seviyede kaliteli üretimin sağlanması için gerektiğinde kuruluşları denetlemek ve standartlara uygun üretimin yapılmasını sağlamak.

t. Galvaniz kaplama tesislerinin kurulması, projelendirilmesi, bakım ve işletmeciliği konusunda danışmanlık, eğitim ve kontrol proseslerine ön ayak olup geliştirmek ve yürütmek.
u. Üniversiteler, sanayi kuruluşları ve müşterilerle işbirliğini geliştirmek maksadıyla;

(1) Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama İmalatçı Firmalarını, Kontrolör ve elemanlarını İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde ulusal ve uluslararası standartlara göre sınıflandırmak ve sertifikalandırmak,

(2) Kaliteli imalat için gerekli test laboratuarlarını oluşturmak ve bu konuda sektöre hizmet sunmak için gerekli girişimlerde bulunmak

(3) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde Sektörel veri bankası oluşturmak, İstatistiksel çalışmalar yapmak, yayınlamak ve kamuoyuna duyurmak.

TAŞINMAZ MAL EDİNME Madde. 4

Dernek amacını gerçekleştirmek üzere yasal sınırlar içinde, gerekli taşınmazları iktisap edip bunları nemalandırabilir. Bunun için taşınmazları kiralayabilir, satabilir, değiştirebilir, her türlü taşınmaz bağışı kabul edebilir.

DERNEK KURUCULARI Madde. 5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dernek kurucularının ad ve soyadları, ikametgah ve uyrukları aşağıda gösterilmiştir.

Abbas GÜL

Cumhuriyet Mah. Bereket Sok. No:11 Daire:10 34265 G.Osmanpaşa İSTANBUL Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu

Alim KINOĞLU

Atatürk Mah. Tantavi Köroğlu Cad. Umut Apt 22/8 34764 Ümraniye İSTANBUL Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu

Alper AKÇAM

Angora Evleri Yalvaç Cad. Manolya Sok. No:2 Beysukent ANKARA Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu

BünyaminHALAÇ

İhsaniye Mah. Temel Sok. Bilim Sitesi F Blok No:5 Nilüfer BURSA Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu

ŞekipMuradSAYGIN

2040/2 Sokak Selçuk 3⁄4 Daire:10 Mavişehir-Karşıyaka İZMİR Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu

AhmetSemihAKYÜZ

Zühtüpaşa Mah. Zahit Bey Sok. Yücesar Apt. No:19/2 34724 Kadıköy İSTANBUL Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu

ErcanKAHRAMAN

Çukurambar Mah. Öğretmenler Cad.Usta Sitesi B Blok Kat:4 No:11 Balgat ANKARA Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu

DERNEK ÜYELİĞİ

Madde. 6 – Üye olma hakkı:

Deneğin üye sayısı sınırlı değildir. 7. maddedeki üyelik koşul ve niteliklerine uyan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, gerçek ve tüzel kişiler, Dernekler Kanunun kapsamında kalmak koşuluyla derneğe üye olabilirler.

Madde. 7 – Üyelik türleri ve Firmaların temsil Şartları:
a. Sıcak Daldırma Galvaniz kaplama yapan firmalar, yetkili kıldıkları kişilerin üyelikleri ile Yönetim kurulunun kanaat ve oluru ile yatırım sermayesi ve ciroları değerlendirilerek, sektördeki ticari güçleri oranında en az 1 en çok 3 dernek üyeliği sıfatıyla temsil edileceklerdir.
b. Rulo ve bant sıcak daldırma galvaniz kaplama yapan firmalar Yönetim kurulunun kanaat ve oluru ile yatırım sermayesi ve ciroları değerlendirilerek sektördeki ticari güçleri oranında en az 1 en çok 2 dernek üyeliği sıfatıyla temsil edileceklerdir.

c. Hammadde, sarf ve yardımcı madde, tesis, ekipman, makine imalatçı ve tedarikçileri Atık değerlendirme ve geri dönüşüm firmaları v.b.sektörün kunuları ile iştigal olan yerli ve Yabancı firma ve temsilcilikleri her halükarda 1 dernek üyeliği sıfatıyla temsil edileceklerdir.

Temsiliyet Oranı değerlendirmesinde firmaların dernek yönetim kuruluna sundukları kapasite raporları ve yazılı beyanları esas alınacaktır.

Derneğin üyelik türleri: Kurucu, Asli ve Onursal olmak üzere üç türlüdür.
d. Kurucu Üyelik:
Derneğin kurucu üyeleri, kuruluş toplantısına katılan ve derneğin kurulmasına karar veren ve sonra da asli üye olarak çalışmaya devam eden yönetici kişilerdir.
e. Asli Üyelik:

Aşağıda iştigal alanları belirtilen yöneticiler, tüzel kişiler ile akademisyen ve/veya üniversitelerde görevli öğretim elemanları derneğe asli üye olabilirler.

(1) Genel ve sürekli Sıcak Daldırma Galvaniz kaplama imalatçıları,
(2) Galvanizleme tesisleri tasarımı, danışmanlığı ve işletmeciliği,
(3) Hammadde, sarf ve yardımcı madde, tesis, ekipman, makine imalatçı ve

tedarikçileri,

f. Fahri üyelik:

Hammadde, sarf ve yardımcı madde, tesis, ekipman, makine imalatçı ve tedarikçileri Atık değerlendirme ve geri dönüşüm firmaları v.b.sektörün kunuları ile iştigal olan firma ve Kişiler fahri üye olabilirler. Yönetim kurulunun değerlendirme ve oluru ile belirlenen aidat Ve katılım bedelini öderler. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
g. Onursal Üyelik:

Geçmiş yıllarda, Türkiye’de galvaniz kaplamanın yaygınlaşması yolunda çalışmaları bulunan veya derneğin gelişmesine maddi ve/veya manevi bakımdan büyük katkıları bulunan

kişiler ve akademisyenler onursal üye olarak kabul edilebilirler. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler. h. Katılımcı (Diğer) üyelik:
Dernekler, Odalar, sektör temsilcileri ve yönetim kurulunca gerekli ve faydalı görülen Derneğe maddi ve manevi katkıları olan firma ve kişiler katılımcı üye olabilirler.
Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Katılımcı üyeler isterlerse aidat verebilirler

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Madde. 8 – Üyeliğe kabul edilme:

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvuruları, Dernek Yönetim Kurulunca en çok 30 gün içinde kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanarak sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Yönetim Kurulu’nun üyelikle ilgili kararlarına, gerek üyelik başvurusunda bulunan ve gerekse dernek üyeleri, kararın açıklanmasından itibaren 6 hafta içinde, Genel Kurula götürülmesini isteyerek itiraz edebilirler. Asli ve fahri üyeliğe giriş ödentisi en az 500.- YTL olup, Genel Kurul toplantısında yeniden belirlenebilir.

Onursal ve katılımcı (Diğer) üyelik, Yönetim Kurulu üyelerinden en az iki kişinin Önerisi ile ve yönetim kurulunun çoğunluk kararının kabulü ile gerçekleşir. Onursal üyeden katılımcı üyelerden ve akademisyen üyelerden giriş ödentisi alınmaz.

Madde. 9 – Üyeliğin sona ermesi:

a. Üyelikten çıkma:

Hiç kimse, Derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

b. Üyelikten çıkarılma:

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4- Üyeler arasında temel dayanışmayı bozarak Dernek çalışmalarını engellediği, özel ve iş hayatındaki tutum ve davranışları ile dernek onurunu zedelemekte olduğu kaygısını uyandırmak,

5- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
6- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
5253 sayılı Dernekler Kanununun hükümleri gereğince, Derneklere üye olma hakkını

kaybedenlerin ve yukarıdaki bu tüzük hükümlerine aykırı hareket eden üyenin, tespiti halinde üyelik kaydı Yönetim Kurulunca silinir.

Dernek üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde. 10 – Üyelerin hakları:

Genel Kurula katılan gerçek ve tüzel kişi üyelerin birer oy hakkı vardır. Tüzel kişi üyelerin oyları, tüzel kişilerin temsile görevlendireceği kişi aracılığı ile kullanılır. Bu kişinin temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimseler o tüzel kişi tarafından tekrar belirlenir.

Onursal üyelerin, Fahri üyelerin ve katılımcı (Diğer) üyelerin oy hakkı yoktur.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde. 11 – Derneğin organları şunlardır:

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetleme Kurulu,
 4. Disiplin Kurulu

GENEL KURUL

Madde. 12 – Kuruluş Şekli:

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

Madde. 13 – Toplanma Zamanı:

Genel Kurul, iki yılda bir kasım ayı içinde olağan toplantısını yapar. Olağan Genel Kurul yapılmayan yıllarda Kasım ayı içinde Mali Genel Kurul yapılır.

Genel kurul;
1- Dernek resmi kuruluşuna müteakip 6 ay içinde ilk genel kurul toplanır.
2- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan genel kurul toplanır,
3- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.
Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh- hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç üyeden kurulu bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde. 14 – Çağrı Usulü:

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde. 15 – Toplantı Yeri:

Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu tarafından karar verilen yerde yapılır.

Madde. 16 – Toplantı yeter sayısı:

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

Madde. 17 – Toplantının yapılış usulü:

Dernek genel kurul toplantıları, çağrıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hâzirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Madde. 18 – Toplantıda Görüşülecek Konular:

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde. 19 – Genel Kurulun görev ve yetkileri:

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra

edilmesi,
d. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
f. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
g. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
h. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
ı. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

k.
l.
m.
n.
o. getirilmesi.

Derneğin vakıf kurması,

Derneğin feshedilmesi,
Gelecek dönemler için üyelik aidatlarının belirlenmesi,

Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerileri incelenip karara bağlanması,
Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine

Genel kurul, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Madde. 20 – Oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri:

Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem kullanılır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse, geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur. Oy eşitliği halinde öneri red edilmiş sayılır.

Madde. 21 – Genel Kurul Sonuç Bildirimi:

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

YÖNETİM KURULU Madde. 22 – Seçimi:

Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla iki sene için ve oy sırasına göre 5 asil ve 5 yedek üye seçilerek oluşturulur. Oy ayırımı sonucu, eşit oy alanlar olursa, seçim yöntemlerinden feragat veya kura usullerinden biri uygulanır.

Asli üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Bu durumda, oy sayısı fazla olan üye kurula girer. Eğer bu üyeler arasında eşit oy almış olanlar varsa, Dernek üyeliğinde kıdemli olan yedek üye kurula girer.

Madde. 23 – Yönetim Kurulunun işbölümü ve işleyişi:

Yönetim Kuruluna seçilen asli üyeler seçilme tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde toplanarak aralarından bir başkan, bir başkan vekili, bir genel sekreter, bir sayman ve bir muhasip seçerler. Yönetim Kurulu, Genel Sekreteri; Yönetim Kurulu üyeleri dışından da görevlendirebilir. Ancak bu durumda, Genel Sekreterin Yönetim Kurulunda oy hakkı bulunmaz.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu yılda en az dört kere, başkan veya vekilinin başkanlığında önceden kararlaştırılan yer, gün ve saatte çağrısız olarak üye tamsayısının yarıdan çoğunun hazır bulunması ile toplanır ve adi çoğunlukla karar alır. Oy eşitliği durumunda başkanın oyu iki sayılır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Madde. 24 – Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri:

Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görev ve yetkilere sahiptir: Derneği temsil etmek, çalışmalarını yürütmek,

a.
b.
c.
d.
bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
e. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

Derneği çeşitli toplantılarda temsil edecek kişileri dernek üyeleri arasından seçmek, Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait

f.
g.
h.
açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak, ı. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,

 1. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 2. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 3. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri

kullanmak.

Madde. 25 – Yönetim Kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması:

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

DENETLEME KURULU:
Madde. 26 – Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanun ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

DİSİPLİN KURULU
Madde. 27 – Derneğin disiplinle ilgili işlemleri, Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre disiplin kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını

Disiplin kurulu üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

YARDIMCI ÇALIŞMA BİRİMLERİ
Madde. 28 – İdari Bölüm ve İktisadi İşletme:

a. İdari Bölüm:
Gerektiği takdirde, Yönetim Kurulu alacağı bir kararla dernek hizmetlerinin görülmesi amacıyla ücretli olarak çalışan kişiler istihdam edilebilir. İstihdam edilen kişilerin ücretleri ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını belirlemek konusunda Genel Kurul, Yönetim Kurulunu yetkili kılmıştır.
b. İktisadi İşletme:
Derneğin sektöre, üyelerine ve diğer taliplere vereceği hizmetlerin organize edilebilmesi, yürütülmesi ve Derneğe gelir getirmesi maksadıyla, Dernek İktisadi İşletmesi kurulabilir. Söz konusu işletme Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olmak üzere; Yönetim Kurulu tarafından atanacak İktisadi İşletme Genel Müdürü tarafından işletilir.
Madde. 29 – İhtisas Kurulları:

Sıcak Daldırma Galvaniz kaplama ve diğer galvaniz kaplama imalatının tanıtılması yaygınlaştırılması Türkiye’de kullanılan ve işlenen çelik elemanların galvaniz kaplanarak korozyondan ve çevresel etkilerden korunması, dayanma ömürlerinin maksimum uzatılması üretim yöntemlerinin etkinleştirilmesi ve bu konudaki ulusal teknolojinin gelişimine katkıda bulunmak amacı ile temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak veya yaptırmak, ayrıca teknolojik gelişmeleri içeren çeşitli türden yayınların yapılmasını sağlamak üzere Yönetim Kurulu’nca, İhtisas Kurulları oluşturulur. İhtisas Kurullarına Yönetim Kurulu tarafından Tanıtım ve Pazarlama Kurulu ve/veya Teknik Kurul gibi isimler verilebilir. Kurullar, atanmış Kurul Başkanı ve ilgili komiteler ile bağımsız çalışma gruplarının başkanları ve proje koordinatörlerinden oluşur. Teknik ve eğitim konularında oluşturulacak Kurullar, akademik unvana sahip bir dernek üyesi başkanlığında oluşturulur.

Madde. 30 – Danışma Kurulları:

Yönetim Kurulu, üyelerinden kendisine akseden teknik sorunların çözümlenmesi amacıyla, dernek üyeleri arasında seçeceği danışma kurulları oluşturma ve fesih etme yetkisine sahiptir.

Madde. 31 – Komiteler, Çalışma Grupları ve Proje Koordinatörlükleri:

Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak komite, çalışma grubu ve proje koordinatörlüklerinden hangilerinin, hangi Kurul’a bağlı olarak ve hangi konularda nasıl faaliyet göstereceğine ilişkin prosedürler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde. 32 – Platform Oluşturulması:

Genel Kurul, Yönetim Kurulunu, Derneğin amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarda yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platform oluşturmasına karar vermek konusunda yetkili kılmıştır.

DERNEĞİN ŞUBELERİ
Madde. 33 – Dernek Şubeleri hakkında 5253 Sayılı Yasa hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde. 34 – Derneğin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir:
a. Üye aidatları, 35.nci maddede belirtilmiş olan aidat miktarlarını artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

 1. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 2. Dernekçe yapılan yayınlar, çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser,

spor yarışması, tertiplenen sempozyum ve konferans gibi etkinliklerden sağlanan gelirler,
d. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
e. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
f. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
g. Diğer gelirler.
Dernek; siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından, mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardım da bulunamaz.

Madde. 35 – Yıllık Aidat Miktarları:
a. Üye yıllık aidatları; 1 Ocak tarihinden aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süre için yönetim kurulu tarafından her yıl için belirlenir.
b. Onursal üyeler ile diğer üyelerden akademisyen olanlar veya herhangi bir işyerinde çalışmayan 25 yaşından küçük Üniversite ve Yüksek Teknik Okul öğrencisi olanlar isterlerse aidat öderler.
c. Aidat Tahakkuku:
Üyeler, başlayan dönemin yıllık aidatı için o dönemin ilk mesai gününde borçlandırılır.
d. Ödeme Şekli:

 1. (1)  Yıllık aidat tutarı eşit taksitler halinde her ay peşin ve nakit olarak ödenecektir.
 2. (2)  Yeni Üyeler: Yeni üye giriş aidatları, üyelik araştırmalarını müteakip üyeliğin

uygun görüleceğinin bildirilmesinden itibaren en kısa zamanda ödenir ve üyelik kabul işlemi üye giriş aidatının ve diğer ödentilerinin yatırılmasından sonra tamamlanır.
e. Aidatlarını süresi içinde bir yıl boyunca yatırmayan üyeler o yıl için oy haklarını kaybederler.

Madde. 36 – Gelir, Gider ve Borçlanma Usulleri: Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri; (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı” belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet

teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri;

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi;

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Derneğin Borçlanma Usulleri;

Dernek, Yönetim Kurulu Kararı ile ve Yönetim Kurulu kararıyla derneği temsil ve ilzama yetkili kılınan kimselerin iş ve işlemleri ile borçlanabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Yönetim Kurulu kararı ile derneği temsil ve ilzama yetkili kılınan kimselerin borçlanma usulüne ilişkin prosedür, yetki verilen Yönetim Kurulu kararında açıkça belirtilecektir.

BEYANNAME VERİLMESİ
Madde. 37 – Beyanname Verilmesi:

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

DEFTER VE KAYITLAR: Madde. 38 – Defterler:

Kayıt Usulü;

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır

ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve

çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarasıyla bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1. (a) bendinin 1.2.3. ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Defterlerin Tasdiki;

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi;

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde. 39 – Mülki Amirliğe Yapılacak Bildirimler:

Genel Kurul Sonuç Bildirimi;

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği. Eklenir.

Taşınmazların bildirilmesi;

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi;

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim;

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin bildirilmesi;

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişik te tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Madde. 40 – Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Madde. 41 –

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılır. Tüzük değişikliği ancak genel kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmış ise, Genel Kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3 oyudur. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ Madde. 42 –

Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri;

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde’’GENEL GALVANİZCİLER DERNEĞİ ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

TÜZÜKTE HÜKÜM BULUNMAYAN DURUMLAR
Madde. 43 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Yazışma ve Tebligat Almaya Yetkili Kişiler Listesi:

1-

2-

3-

4-

5-

Ahmet Semih AKYÜZ Tel: 0216 / 493 13 01
Zühtü Paşa Mah. Zahit Bey Sok. Yücesaz Apt. No.19/2 KALAMIŞ – İSTANBUL

Bünyamin HALAÇ Tel: 0262 / 335 05 95
Yahya Kaptan Mah. Armada Kent 3.Etap C-12 İZMİT – KOCAELİ

Alim KINOĞLU Tel : 0262/ 641 15 94 – (0532) 212 79 80
Tantavi Mah. Köroğlu Cad. Umut Apt 22/8 34764 ÜMRANİYE – İSTANBUL

Ahmet İŞCEN Tel : 0264 / 654 57 77
Ihlamur Cad. Kentplus Sit. 1. Etap D1 Blok D.11 ATAŞEHİR – İSTANBUL

Tekin KARTAL Tel : 0312 / 354 67 76
Çiğdem Mah. 1550/1 cadde No.29/4 BALGAT – ANKARA

Madde. 44 – İş bu tüzük 44 (Kırkdört) maddeden ibarettir.

Haber, Etkinlik ve Duyurularımız için bültenimize abone olun.

Başarıyla abone oldunuz!

Share This